Terug naar de Hoofdpagina

Voorwaarden Servicevoorwaarden Algemene voorwaarden met klantinformatie 1. Reikwijdte 2. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen 3. Bestelproces en contractafsluiting 4. Prijzen en verzendkosten 5. Levering, beschikbaarheid van goederen 6. Betalingsregelingen 7. Eigendomsvoorbehoud 8. Garantie en Waarborg 9. Aansprakelijkheid 10. Opslag van de tekst van het contract 11. Slotbepalingen
1. Reikwijdte
1.1. Voor de zakelijke relatie tussen Ridgeback International, eigenaar: Stephanie Müller, Krienestraat 1, 5866CP Swolgen, Nederland (hierna "verkoper") en de klant (hierna "klant"), zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie geldig op het tijd van de bestelling.

1.2. U kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur bereiken op het telefoonnummer 0657600362 of per e-mail op rrdatenbank@icloud.com

1.3. Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat overwegend niet commercieel of zelfstandig is (§ 13 BGB).
1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen
De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een ​​bestelling te plaatsen.Beschrijvingen van diensten in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een toezegging of garantie.
Alle aanbiedingen zijn geldig "zolang de voorraad strekt" tenzij anders vermeld bij de producten. Afgezien daarvan blijven fouten voorbehouden.
 
3. Bestelproces en contractafsluiting
3.1. De klant kan met de knop [Toevoegen aan winkelwagen] producten uit het assortiment van de verkoper vrijblijvend selecteren en in een zogenaamd winkelmandje verzamelen. Binnen de winkelwagen kan de productselectie worden gewijzigd, bijvoorbeeld verwijderd. Vervolgens kan de klant via de knop [Doorgaan naar afrekenen] in de winkelwagen het bestelproces voltooien.

3.2. De klant dient een bindend verzoek in om de goederen in de winkelwagen te kopen door op de knop [Bestelling met betalingsverplichting] te klikken. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en inzien en de browserfunctie "terug" gebruiken om terug te gaan naar de winkelwagen of het bestelproces helemaal annuleren. Vereiste informatie is gemarkeerd met een sterretje (*).
3.3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant met de functie "Afdrukken" kan afdrukken (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en houdt geen acceptatie van de aanvraag in.De koopovereenkomst is pas gesloten als de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen naar de klant stuurt, overhandigt of de zending arriveert binnen 2 dagen bevestigd aan de klant met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of verzending van de factuur.

3.4. Als de verkoper betaling vooraf mogelijk maakt, komt het contract tot stand wanneer de bankgegevens en het betalingsverzoek worden verstrekt. Indien de betaling niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, zelfs niet na een hernieuwd verzoek, trekt de verkoper zich terug uit het contract met als gevolg dat de bestelling niet langer geldig is en de verkoper niet verplicht is om leveren. De bestelling is dan zonder verdere gevolgen voor de koper en verkoper afgerond. Een reservering van het artikel in geval van vooruitbetaling wordt dus gemaakt voor maximaal 10 kalenderdagen.
 
4. Prijzen en verzendkosten
4.1. Alle op de website van de verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde wettelijke omzetbelasting (21%).

4.2. Naast de vermelde prijzen rekent de verkoper verzendkosten voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en als onderdeel van het bestelproces.
5. Levering, beschikbaarheid van goederen
5.1. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. Als de levering van de goederen door toedoen van de koper ondanks drie leveringspogingen mislukt, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. Eventueel gedane betalingen worden direct aan de klant terugbetaald.

5.3. Als het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product niet door zijn leverancier krijgt geleverd buiten zijn schuld om, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. In dit geval zal de verkoper de klant onmiddellijk informeren en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of de klant geen vergelijkbaar product wenst te leveren, zal de verkoper de klant de eventueel reeds betaalde vergoeding onmiddellijk terugbetalen.

5.4. Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperkingen op leveringen naar bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of in de betreffende productbeschrijving.

5.5. Speekselmonsterbuisjes zijn hygiëneartikelen en kunnen niet worden geretourneerd. Als een monster niet meer nodig is, bijvoorbeeld omdat de hond is overleden, kan het worden overgedragen aan een andere persoon. 
 
6. Betalingsregelingen
6.1. De klant kan kiezen uit de beschikbare betaalmethoden als onderdeel van en voor het voltooien van het bestelproces. Op een aparte informatiepagina worden klanten geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

6.2. Indien betaling op factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betaalwijzen geldt dat de betaling vooraf zonder aftrek dient te geschieden.

6.3. Als externe aanbieders de opdracht hebben gekregen om betalingen te verwerken, bijvoorbeeld PayPal. hun algemene voorwaarden zijn van toepassing.

6.4. Indien de vervaldatum voor betaling volgens de kalender wordt bepaald, is de klant reeds in gebreke door het overschrijden van de deadline. De klant is in dat geval de wettelijke rente over de achterstallige betaling verschuldigd.

6.5. De verplichting van de klant om achterstallige rente te betalen, sluit het claimen van verdere schadevergoeding door de verkoper niet uit.

6.6. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan een retentierecht alleen uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien.
7. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling.

Röntgenfoto's blijven in het bezit van Tierklinik Horst en Ridgeback International. Als er röntgenfoto's nodig zijn voor een herbeoordeling, moeten deze rechtstreeks bij Ridgeback International worden aangevraagd door de verantwoordelijke beoordelaar.

8. Garantie en Waarborg
8.1. De garantie wordt bepaald door wettelijke voorschriften.

8.2. Voor de door verkoper geleverde goederen bestaat slechts garantie indien deze uitdrukkelijk is gegeven. Klanten worden geïnformeerd over de garantievoorwaarden voordat het bestelproces wordt gestart.
9. Aansprakelijkheid
9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, ongeacht de overige wettelijke vereisten voor claims.

9.2. De verkoper is onbeperkt aansprakelijk indien de oorzaak van de schade is gebaseerd op opzet of grove schuld.

9.3. Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor licht nalatige schending van essentiële verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de vervulling de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, contracttypische schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die vermeld in de voorgaande zinnen.

9.4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na aanname van een garantie voor de kwaliteit van het product en voor frauduleus verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid op grond van de wet productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.
 
10. Opslag van de tekst van het contract
10.1. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient door de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken in de laatste stap van de bestelling.

10.2. De verkoper stuurt de klant tevens een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door hem opgegeven e-mailadres. Met de orderbevestiging, maar uiterlijk bij de levering van de goederen, ontvangt de klant ook een exemplaar van de algemene voorwaarden samen met het annuleringsbeleid en informatie over de verzendkosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich heeft geregistreerd in onze winkel, kunt u de geplaatste bestellingen in uw profiel bekijken. Daarnaast slaan we de tekst van het contract op, maar maken deze niet toegankelijk op internet.

11. Slotbepalingen
11.1. De plaats van jurisdictie en uitvoering is de zetel van de verkoper als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

11.2. Contracttaal is Duits.

11.3. Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting (OS) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Alternatieve geschillenbeslechting volgens artikel 14 lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG:
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure.